Past Chairman

SL. NO. PAST PRESIDENTS YEAR
 1. CMA V. SREENIVASAN (LATE) 1959-63
 2. CMA  R.S.S. IYER (LATE) 1963-65
 3. CMA R. NANABHOY (LATE) 1965-66
 4. CMA T.R. GOPALAKRISHNAN        (LATE) 1966-67
 5. CMA R.V. SUBRAMANIAN (LATE) 1967-68
 6. CMA K. SUBRAMANIAN (LATE) 1968-69
 7. CMA M.P. PANDIT (LATE) 1969-70
 8. CMA M.C. BARBHAIYA (LATE) 1970-71
 9. CMA G.V. DABHOLKAR (LATE) 1971-72
10. CMA R.K. BHATIA (LATE) 1972-73
11. CMA S.V. RAJAN (LATE) 1973-74
12. CMA P.S. NADKARNI       1974-75
13. CMA K.P. VISHWANATH (LATE) 1975-76
14. CMA (PROF.) V.R. IYER   1976-77
15. CMA B.S. RAMASWAMY   1977-78
16. CMA AJIT PATEL   1978-79
17. CMA P.D. PARKHI     (LATE) 1979-80
18. CMA (MS.)MEHER D. PARAKH 

                 (Upto October, 1980) 

  1980-81
19. CMA R. MANIKKAM (LATE) 1980-81
20. CMA G.R. KULKARNI  (LATE) 1981-82
21. CMA S.S. SHIROLKAR   1982-83
22. CMA B.R. SHAH (LATE) 1983-84
23. CMA P.D. PHADKE (LATE) 1984-85
24. CMA KIRIT B MEHTA   1985-86
25. CMA S.R. KALE   (LATE) 1986-87
26. CMA N. SREENIVASAN   1987-88
27. CMA M.B. CHAVARE    (LATE) 1988-89
28. CMA V.R. KEDIA   1989-90
29. CMA KIRAN J MEHTA   1990-91
30. CMA N.S. ACHARYA   1991-92
31. CMA V.V. DEODHAR   1992-93
32. CMA S.B. PARIKH         (Upto 25/05/1994) (LATE) 1993-94
33. CMA V.B. BEHEDE (LATE) 1993-94
34. CMA M.K. KANADE   1994-95
35. CMA V.J. TALATI   1995-96
36. CMA V.R. MEHTA (LATE) 1996-97
37. CMA (PROF.) RAMU P IYER   1997-98
38. CMA Y.R. DOSHI   1998-99
39. CMA D.P. DUTTA   1999-2000
40. CMA P.C. JAIN       (LATE) 2000-01
41. CMA S.R. RAY (LATE) 2001-02
42. CMA (DR.) DHANANJAY V. JOSHI   2002-03
43. CMA ASHWIN G. DALWADI   2003-04
44. CMA (DR.) SANJAY R. BHARGAVE   2004-05
45. CMA P.V. BHATTAD   2005-06
46. CMA (DR.) N.M. VECHALEKAR (LATE) 2006-07
47. CMA P.V. WANDREKAR   2007-08
48. CMA ASHOK B. NAWAL   2008-09
49. CMA MANUBHAI K. DESAI   2009-10
50. CMA AMIT A. APTE   2010-11
51. CMA VIJAY P. JOSHI   2011-12
52. CMA SHRENIK S. SHAH   2012-13
53. CMA ASHISH P. THATTE   2013-14
54. CMA ASHOK B. NAWAL   2014-15
55. CMA          DEBASISH MITRA   2015-16
56 CMA PRADIP H DESAI   2016-17