Past President

SL. NO. PAST PRESIDENTS YEAR
 1. CMA M. SHOAIB (LATE) 1944-48
 2. CMA N. SARKAR (LATE) 1948-54
 3. CMA F.H. ATKINSON (LATE) 1954-56
 4. CMA G. BASU (LATE) 1956-62
 5. CMA V. SREENIVASAN (LATE) 1962-63
 6. CMA J.N. BOSE (LATE) 1963-64
 7. CMA D.D. KALRA (LATE) 1964-65
 8. CMA (DR.) V.K. SREENIVASAN (LATE) 1965-66
 9. CMA R.S.S. IYER (LATE) 1966-67
10. CMA S.V. AIYAR (LATE) 1967-68
11. CMA N.K. BOSE (LATE) 1968-69
12. CMA G.K. ABHYANKAR (LATE) 1969-70
13. CMA R. NANABHOY (LATE) 1970-71
14. CMA K.K. DUTTA (LATE) 1971-72
15. CMA SHYAMAL BANERJEE (LATE) 1972-73
16. CMA M.R.S.  IYENGAR (LATE) 1973-74
17. CMA V. KALYANARAMAN 1974-75
18. CMA M. SREENIVASA RAO (LATE) 1975-76
19. CMA A.K. BISWAS (LATE) 1976-77
20. CMA S.K. MITRA (LATE) 1977-78
21. CMA S. SURYANARAYANAN 1978-79
22. CMA N.K. ROY (LATE) 1979-80
23. CMA V. BASAVARAJU (LATE) 1980-81
24. CMA A.V. RAMANA RAO (LATE) 1981-82
25. CMA M.P. PANDIT (LATE) 1982-83
26. CMA AMITAVA BHATTACHARYYA (LATE) 1983-84
27. CMA R.L. BHATIA (LATE) 1984-85
28. CMA P.S. NADKARNI 1985-86
29. CMA A.V.S. RAO (LATE) 1986-87
30. CMA S. RAMANATHAN (LATE) 1987-88
31. CMA P.D. PARKHI (LATE) 1988-89
32. CMA J.K. PURI 1989-90
33. CMA SANKAR DUTTA 1990-91
34. CMA P.D. PHADKE (LATE) 1991-92
35. CMA (DR.) G.B. RAO 1992-93
36. CMA B.D. BOSE (LATE) 1993-94
37. CMA (PROF.) V.R. IYER 1994-95
38. CMA HARIJIBAN BANERJEE 1995-96
39. CMA N.P. SUKUMARAN 1996-97
40. CMA AMAL KUMAR DAS  1997-98
41. CMA R.J. GOEL (LATE) 1998-99
42. CMA MAHESH SHAH 1999-00
43. CMA D.C. BAJAJ 2000-01
44. CMA V.V. DEODHAR 2001-02
45. CMA B.V. RAMANA MURTY 2002-03
46. CMA (DR.) K.L. JAISINGH (LATE) 2003-04
47. CMA H.R. SUBRAMANYA (LATE) 2004-05
48. CMA PRAVAKAR MOHANTY 2005-06
49. CMA (DR.) DHANANJAY V. JOSHI 2006-07
50. CMA CHANDRA WADHWA 2007-08
51. CMA KUNAL BANERJEE 2008-09
52. CMA G.N. VENKATARAMAN 2009-10
53. CMA B.M. SHARMA 2010-11
54. CMA M. GOPALAKRISHNAN 2011-12
55. CMA RAKESH SINGH 2012-13
56. CMA (DR.) S.C. MOHANTY 2013-14
57. CMA (DR.) A.S. DURGA PRASAD 2014-15
58. CMA PRAMODKUMAR V. BHATTAD 2015-16
59 CMA MANAS KUMAR THAKUR 2016-17